top of page

Dizel Manuel

Fiat Egea Dizel Manuel

1.650,00₺Fiyat
 • İşbu sözleşme ile kiralayan Genç Seyahat Ulaştırma Tur. San. Ve Tic. Ltd.Şti.. bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerine beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

  Kiracı vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki ofise, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiralayanın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemek zorundadır.

  Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi bir hasar surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 30 USD karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.

  Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinden ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracı'ya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar,

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY CMY

   İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

  Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,

  Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

  Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

  Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

  Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

                  e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),

  Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,

  Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

  Vasıtanın kullanımı:Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.

  Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.

  Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

  Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür:Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerindenhesaplanan kiralama bedelini,Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyarı Mali Mesuliyet (İMM), Ferdi Kaza Sigortası (PAI) bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtanın yakıt deposundaki yakıt miktarı araç tesliminde kontrata işaretlenir ve kiralama sonunda aynı seviyede teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin %30'u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,

  Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesi'ni (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,

  Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilâtlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

  Kiracı, araç içinden çalınan veya aşırıları eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

  Kiracı, 3. şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası, kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak kiracı, İşbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet (İMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dâhilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

  ı) Kiracı, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan kiracı münhasıran sorumludur.Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek, Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

  Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde aracı kiraladığı ofise ulaştırmak zorundadır.

  Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.

  Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi'nden (TP) yararlanacaktır.

  3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dâhil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

  Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.

  Kiracı, karayolları yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ceza tutarı kiralayana ulaştığı tarihte, yasal süresi içinde kiralayan ödeyecek ve 20 USD hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edilecektir.

  Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerde olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

  Kiracı, ödemeleri kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

  Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

  Araçlara hayvan bindirilmesi yasaktır. Aksi halde araca verilen zarar, kirlenme ve kokuların temizlik bedelleri tarafınızdan tahsil edilecektir.

  Aracın eşya veya yük taşıma amaçlı kullanılması yasaktır.

   

  Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

  Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Genç Seyahat Ulaştırma Tur. San. Ve Tic.Ltd.Şti.'nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

  Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

  Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde MUĞLA Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page